ویلاهای ژئو دزیک

خانه های ویلایی ژئودزیک

خانه های گنبدی مثلثی از شکلهای مثلثی بسیار دقیق سه ضلعی ، پنج ضلعی تشکیل می شود که می توان از آن در فرمهای گنبد ، بیضی . استوانه یا هر نوع فرم منحنی دیگر استفاده گردد . خچ