نمای اسپایدر فین گلس

نمای اسپایدر فینگلس

نمای اسیایدر فینگلس به معنای باله شیشه ای در واقع به ستون های شیشه ای اطلاق میگردد