مقاله های تخصصی

نمای کرتین وال

در این مقاله به بررسی نمای کریتن وال می پردازیم و الزامات طراحی ، بارهای وارده به نمای کرتین وال ، پنل های استفاده شده در نمای کرتین وال ، تعمیر و نگهداری نمای کریتن وال و همچنین تاریخچه کوتاهی از آن معرفی گردیده است

  • 1
  • 2