پروژه سایه بان ورودی مدرسه روشنگر

اجرای نمای سایه بان ورودی مدرسه روشنگر به صورت منحنی و با استراکچر آهنی

مدرسه روشنگر نام پروژه
۱۳۹۵ تاریخ انجام
تهران – درمه محل پروژه
سایه بان شیشه های اسپایدری نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
مدرسه کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
  تعداد طبقات
۷۰ متر مربع مساحت

اجرای نمای سایه بان ورودی مدرسه روشنگر به صورت منحنی و با استراکچر آهنی