پروژه اسپایدر فین گلس با شیشه های جام ویژه لمینیت دولایه ۸ میل سکوریت

  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده
  • پلیت انتظار براکت فینگلس
  • نمای فینگلس پروژه اتوپدیده

نمای اسپایدر فینگلس نمایشگاه اتوپدیده

نمای اسپادر فینگلس پروژه نمایشگاه اتوپدیده در مجیدیه شمالی به متراژ ۱۳۰ متر مریع و ور ارتفاع کلی ۵۶۰ سانتی متری . با استفاده از سیستم اسپایدر فینگلس شیشه ای نصب گردیده است که ستون هاس شیشه ای آن به صورت معلق می باشد .

این پروژه در ضلع جنوبی خود دارای سایه بان شیشه ای از نوع سیستم اسپایدری است .

 

نمای اسپادر فینگلس پروژه نمایشگاه اتوپدیده در مجیدیه شمالی به متراژ ۱۳۰ متر مریع و ور ارتفاع کلی ۵۶۰ سانتی متری . با استفاده از سیستم اسپایدر فینگلس شیشه ای نصب گردیده است که ستون هاس شیشه ای آن به صورت معلق می باشد .

این پروژه در ضلع جنوبی خود دارای سایه بان شیشه ای از نوع سیستم اسپایدری است .