پروژه اسپایدر آقای اسماعیلی

 • پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
  پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
 • پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
  پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
 • پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
  پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
 • پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی
  پروژه اسپایدر لوله ای آقای اسماعیلی

نمای اسپایدر بیمارستان نیکان

پروژه اسپایدر آقای اسماعیلینام پروژه
۱۳۹۴تاریخ انجام
آستانه اشرفیهمحل پروژه
اسپایدر- نمای کامپوزیتنوع پروژه
ساختنوع بهسازی
بانککاربری ساختمان
مدرن و کلاسیکنوع نما
 سبک کار
 تعداد طبقات
۸۵ متر مربعمساحت
 موقعیت نما
نمای اسپایدر با شیشه های ضد گلوله و ضد سرقتشرح پروژه
۱۵ روز کاریمدت زمان اجرای پروژه