پارتیشن اسپایدر شیرینی ناتلی

  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی
  • پارتیشن اسپایدر پروژه قنادی ناتلی

مشخصات فنی

پروژه شیرینی ناتلینام پروژه
۱۳۹۶تاریخ انجام
تهران – سهروردیمحل پروژه
پارتیشن اسپایدرینوع پروژه
بازسازینوع بهسازی
شیرینی فروشیکاربری ساختمان
مدرننوع نما
 سبک کار
 تعداد طبقات
۴۵ متر مربعمساحت
 موقعیت نما
اجرای پارتیشن شیشه ای با سیستم اسپیادر لوله های معلقشرح پروژه
۱۵ روز کاریمدت زمان اجرای پروژه

پارتیشن اسپایدر

 

پارتیشن اسپایدر شرینی ناتلی در سال۱۳۹۶ در خیابان سهروردی تهران اجرا شد نوع نما مدرن و به سبک لوله های اسپایدر معلق در متراژ ۴۵ متر مربع در طی ۱۵ روز اجرا شد