مجموعه ورزشی آبشار

نمای کرتین وال استخر ناجا

اجری نمای کرتین وال لامل

مجموعه ورزشی آبشار نام پروژه
۱۳۹۴ تاریخ انجام
تهران – همت – آبشار تهران محل پروژه
نمای کرتین وال لامل نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
مجموعه ورزشی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۱۹۰ متر مربع مساحت
موقعیت نما
اجری نمای کرتین وال لامل شرح پروژه
۲۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

اجری نمای کرتین وال لامل