طراحی – ساخت و تولید نمای ترکیبی میدان تختی

  • رندرینگ نمای ترکیبی پروژه میدان تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی
  • پروژه نمای ترکیبی کامپوزیت، فریم لس، چوب،کرتین وال پروژه تختی

طراحی – ساخت و تولید نمای ترکیبی

پروژه مهر پرواز نام پروژه
۱۳۹۵ تاریخ انجام
تهران – میدان تختی محل پروژه
نمای کرتین وال – کامپوزیت – فریم لس نوع پروژه
بازسازی نوع بهسازی
آژآنس هواپیمایی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
  سبک کار
 م تعداد طبقات
۲۸۰ متر کامپوریت – ۸۰ متر کرتین وال – ۱۳۰ متر فریم  لس مساحت
  موقعیت نما
طراحی – ساخت و تولید نمای ترکیبی شرح پروژه
۴۵ روز کاری مدت زمان اجرای پروژه

طراحی – ساخت و تولید نمای ترکیبی