پروژه ویلای شخصی آقای طالبی

  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
توضیحاتعنوان
ویلای شخصی آقای طالبینام پروژه
۱۳۹۲تاریخ انجام
کرجمحل پروژه
اسپایدرخم جام ویژهنوع پروژه
ساختنوع بهسازی
ویلای شخصیکاربری ساختمان
مدرننوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۷۰ متر مربعمساحت
موقعیت نما
نمای اسپایدر با شیشه ۱۰ میل سکوریت خم خام ویژه به ارتفاع ۳۸۰شرح پروژه
۲۵ روزمدت زمان اجرای پروژه
توضیحاتعنوان
ویلای شخصی آقای طالبینام پروژه
۱۳۹۲تاریخ انجام
کرجمحل پروژه
اسپایدرخم جام ویژهنوع پروژه
ساختنوع بهسازی
ویلای شخصیکاربری ساختمان
مدرننوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۷۰ متر مربعمساحت
موقعیت نما
نمای اسپایدر با شیشه ۱۰ میل سکوریت خم خام ویژه به ارتفاع ۳۸۰شرح پروژه
۲۵ روزمدت زمان اجرای پروژه