پروژه ویلای شخصی آقای طالبی

  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
  • نمای اسپایدر لوله ای خم جام ویژه
توضیحات عنوان
ویلای شخصی آقای طالبی نام پروژه
۱۳۹۲ تاریخ انجام
کرج محل پروژه
اسپایدرخم جام ویژه نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
ویلای شخصی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۷۰ متر مربع مساحت
موقعیت نما
نمای اسپایدر با شیشه ۱۰ میل سکوریت خم خام ویژه به ارتفاع ۳۸۰ شرح پروژه
۲۵ روز مدت زمان اجرای پروژه
توضیحات عنوان
ویلای شخصی آقای طالبی نام پروژه
۱۳۹۲ تاریخ انجام
کرج محل پروژه
اسپایدرخم جام ویژه نوع پروژه
ساخت نوع بهسازی
ویلای شخصی کاربری ساختمان
مدرن نوع نما
سبک کار
تعداد طبقات
۷۰ متر مربع مساحت
موقعیت نما
نمای اسپایدر با شیشه ۱۰ میل سکوریت خم خام ویژه به ارتفاع ۳۸۰ شرح پروژه
۲۵ روز مدت زمان اجرای پروژه